تهيه صورتهاي مالي تلفيقي

تهيه صورتهاي مالي تلفيقي
Nov 2018 19

علاوه بر تهيه صورتهاي مالي تلفيقي شرکتهايي که به طور معمول يک يا دو شرکت تابعه داشته اند، اين مؤسسه توانسته است با رعايت استانداردهاي حسابداري ملي ايران براي اولين بارصورتهاي مالي تلفيقي سازمان تأمين اجتماعي را با 106 شرکت تابعه آن براي دوسال پياپي وهمچنين صورتهاي مالي تلفيقي شرکت شهرکهاي صنعتي ايران با 28 شرکت تابعه آن براي 12 سال پياپي و نيز سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) را با بالغ بر 35 شرکت تابعه براي 8 سال پياپي تهيه نمايد. تجارب ياد شده به همراه امکانات نرم افزاري کاربردي و مجموعه فرم ها و با بهره گيري از تخصص مدرسين دانشگاههاي معتبر کشور و سوابق مفيد مديران و پرسنل مؤسسه در امر حسابرسي و تهيه صورتهاي مالي تلفيقي علاوه بر توان تهيه صورتهاي مالي تلفيقي شرکتهايي که واحدهاي تابعه زياد با فعاليتهاي متنوع و متجانس دارند، امکان انجام حسابرسي صورتهاي مالي تلفيقي را نيز فراهم مي آورد.تجارب عملي و سوابق علمي مديران و شرکاء مؤسسه پشتوانه اي براي برگزاري دوره هاي آموزشي براي کارکنان سازمان حسابرسي و جامعه حسابداران رسمي ايران بوده است.