حسابرسی داخلی

حسابرسی داخلی
Nov 2018 19

با توجه به تجارب شرکاء، مديران و پرسنل موسسه، حسابرسی داخلی 5 شعبه از شعبات بانک صنعت و معدن در تهران و شهرستانهای مختلف برای سنوات مالی1385، 1386 و 1387توسط اين موسسه انجام گرديده است.