دعوت به همکاری

(توضیحات‌باذکر تاریخ شروع و خاتمه)