ساير خدمات مشاوره

ساير خدمات مشاوره
Nov 2018 19

علاوه بر خدمات مشاوره و برنامه ریزی مالیاتی و تهیه و ارائه لوایح دفاعیه مالیاتی، این موسسه آمادگی ارائه خدمات مشاوره در خصوص موارد زیر را داراست:

مطالعات امکان سنجی و ارزیابی مالی طرحهای اقتصادی و فنی.

برنامه ریزی و طراحی ساختار سازمانی.

مدیریت عملیات و تهیه بودجه جامع.

برنامه ریزی و تحلیل های مالی.

طراحی و استقرار سیستم های اطلاعاتی.

مدیریت سرمایه گذاری های مالی و فیزیکی.

مدیریت ریسک مالی.