موسسه حسابرسی کاشفان

موسسه حسابرسی کاشفان

(حسابداران رسمی)

ساير خدمات حرفه اي

حسابرسی-داخلی

حسابرسی داخلی

با توجه به تجارب شرکاء، مديران و پرسنل موسسه، حسابرسی داخلی 5 شعبه از شعبات بانک صنعت و معدن در تهران و شهرستانهای مختلف برای سنوات مالی1385، 1386 و 1387توسط اين موسسه انجام گرديده است.