موسسه حسابرسی کاشفان

موسسه حسابرسی کاشفان

(حسابداران رسمی)

ساير خدمات حرفه اي

ساير-خدمات-مشاوره

ساير خدمات مشاوره

علاوه بر خدمات مشاوره و برنامه ریزی مالیاتی و تهیه و ارائه لوایح دفاعیه مالیاتی، این موسسه آمادگی ارائه خدمات مشاوره در خصوص موارد زیر را داراست: مطالعات امکان سنجی و ارزیابی مالی طرحهای اقتصادی و فنی، برنامه ریزی و طراحی ساختار سازمانی، مدیریت عملیات و تهیه بودجه جامع، برنامه ریزی و تحلیل های مالی، طراحی و استقرار سیستم های اطلاعاتی، مدیریت سرمایه گذاری های مالی و فیزیکی و مدیریت ریسک مالی.