موسسه حسابرسی کاشفان

موسسه حسابرسی کاشفان

(حسابداران رسمی)

ساير خدمات حرفه اي

حسابرسی-مالی-و-مالیاتی

حسابرسی مالی و مالیاتی نمایندگی های شرکت های خارجی در ایران

با توجه به سوابق علمی و تجربی شرکاء و ارتباط با مؤسسات بین المللی حسابرسی طی سنوات گذشته شرکتهای متعددی که نمایندگی شرکتهای خارجی در ایران می باشند از خدمات حسابرسی این موسسه استفاده کرده اند. در این رابطه به شرکتهای زیر اشاره می گردد:اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان، شرکت آرماشین(نماینده شرکت مگنتو ایتالیا)،شرکت کشتیرانی فروغ دریا(نمایندگی شرکت M.S.C سوئیس)، شرکت کشتیرانی دریادرخش (نمایندگی شرکت Y.M.L چین)، شرکت امید دریا(نمایندگی شرکت کشتیرانی Merchant shipping چین)، شرکت مازند دریا(نمایندگی شرکت کشتیرانی Hangin چین)، شرکت پارس اوشان(نمایندگی شرکت کشتیرانی Hoyer چین)، شرکت اسکوسیر(نمایندگی شرکت کشتیرانی Emirate سنگاپور)، شرکت ایتال ساب(نماینده شرکت تناکس ایتالیا)، شرکت ماروبنی ایران(نمایندگی شرکت ماروبنی ژاپن)، شعبه ایرانی شرکت بورووریتاس رژیستر اینترنشنال فرانسه، شعبه شرکت A.B.E POWER مقدونیه.